Edukacija i obuke


U cilјu definisanja struktuiranog pristupa jačanju kapaciteta, izvršena je procena potreba rukovodilaca i izvršilaca za edukacijom i obukama u oblasti upravlјanja javnim finansijama. Potrebe za obukama obuhvaćene su akcionim planovima lokalnih samouprava, ali su obuke deo i ostalih horizontalnih aktivnosti. Projekat će, takođe, kreirati putokaz za održivo obrazovanje za upravlјanje javnim finansijama na lokalnom nivou, što podrazumeva identifikovanje odgovarajuće lokalne institucije koja će sprovoditi obuke iz oblastu upravlјanja javnim finansijama i u saradnji sa njima kreirati program obuka za lokalno rukovodstvo koje se bavi upravlјanjem javnim finansijama.