Implementacija akcionih planova


Projekat će se baviti PFM reformama na lokalnom nivou sa nekoliko aspekata. Definisanje i implementacija akcionih planova reforme upravlјanja javnim finansijama za svih šest lokalnih samouprava je jedna od klјučnih aktivnosti Projekta. Šest lokalnih akcionih planova, zasnovanih na nalazima PEFA analiza, razvijeni su u participativnom procesu i posebno prilagođeni specifičnostima svake od partnerskih lokalnih samouprava.

pdf RELOF Akcioni plan 2016-2018
pdf Pregled napretka do decembra 2018.