Implementacija akcionih planova


Projekat će se baviti PFM reformama na lokalnom nivou sa nekoliko aspekata. Definisanje i order Soma WITHOUT SCRIPT implementacija akcionih planova reforme upravlјanja javnim finansijama za svih šest lokalnih samouprava je jedna od klјučnih aktivnosti Projekta. Šest lokalnih akcionih planova, zasnovanih na nalazima PEFA analiza, razvijeni su u participativnom procesu i posebno prilagođeni specifičnostima svake od partnerskih lokalnih samouprava.

pdf RELOF Akcioni plan 2016-2018
pdf Pregled napretka do decembra 2018.