Uvođenje ili unapređenje sistema finansijskog upravljanja i kontrole na lokalnom nivou


Uspostavljanje sistem finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) je zakonska obaveza korisnika javnih sredstava Republike Srbije prema članu 81 Zakona o budžetskom sistemu i ujedno preduslov za zatvaranje poglavlja 32 pri pristupanju u EU. Ova odredba propisuje obavezu godišnjeg izveštavanja o sistemu internih finansijskih kontrola putem propisanog upitnika samoocenjivanja, koji su korisnici budžeta obavezni da podnesu Ministarstvu finansija jednom godišnje – do 31. marta. Sistem finansijskog upravljanja i kontrole predstavlja zaokruženu celinu koja uključuje niz finansijskih i nefinansijskih kontrola, koje unutar sebe inkorporiraju i organizacionu strukturu, metode i procedure koje ne pokrivaju samo oblasti finansijske prirode, nego se odnose i na sve operativne i strateške celine u subjektima javnog sektora stvarajući preduslove korisniku javnih sredstava da ostvari definisane ciljeve, a koji se prvenstveno odnose na zadovoljavanje javnih potreba.

 

U okviru ove komponente planirana je podrška u sledećim aktivnostima:

  • Podizanju nivoa znanja i razumevanja potrebnog za uspostavljanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole (FUK);
  • Izradi liste poslovnih procesa
  • Opisu poslovnih procesa
  • Definisanju toka poslovnih procesa – izrada procedura
  • Opisu i proceni poslovnih rizika – Registar rizika
  • Izradi Strategije za upravljanje rizicima.