Priručnik za unapredjenje dijaloga o javnim politikama

1

Proces upravljanja javnim politikama i vođenja dijaloga o njima sastavni je deo prakse organa javnih vlasti. Opis poslova koje ti organi obavljaju podrazumeva ili često implicira taj proces, ali bez dovoljno konkretnih elemenata, saveta i opisa načina na koji se te aktivnosti ostvaruju. Svrha ovog priručnika je da pruži smernice koje lokalne vlasti, druge javne institucije i organi vlasti nacionalnog ranga (javne vlasti) mogu da koriste kako bi se bliže upoznali sa konsultacijama koje se sprovode radi kreiranja javnih politika iz njihove nadležnosti. Priručnik sadrži osnovne principe procesa konsultacija i ističe njegove prednosti za kvalitet akata javnih politika koji se u njemu razmatraju. Pojedinačno se analiziraju sve faze ovog procesa, počevši od njegovog planiranja, preko realizacije, do završne faze u kojoj se sakupljeni prilozi koriste za donošenje odluke potkrepljene odgovarajućim informacijama.

 

Soma overnight fed ex no prescription Priručnik za unapredjenje dijaloga o javnim politikama