Unapređenje dijaloga o javnim politikama


Sveobuhvatne reforme upravlјanja javnim finansijama na lokalnm nivou mogu se ostvariti samo u okviru širih reformi upravlјanja javnim finansijama na nacionalnom nivou. Stoga su neophodni funkcionalna koordinacija i dijalog o javnim politikama uspostavlјeni između nacionalnog i lokalnog nivoa vlasti, kao i drugih klјučnih aktera upravlјanja javnim finansijama, a koji obuhvataju aktere sa dovolјno znanja i razumevanja da pokrenu, uspostave i upravlјaju dijalogom o javnim politikama. Na osnovu rezultata analiza na lokalnom nivou identifikovaće se i unaprediti odgovarajuća forma za koordinaciju i dijalog, a iskustvo i naučeno iz prethodnog iskustva u vezi sa programima reformi upravlјanja javnim finansijama na lokalnom nivou će biti inkorporirani u diskusije na nacionalnom nivou, kao i dva cilјa identifikovana u akcionim planovima lokalnih samouprava će biti direktno podržana. I drugi donatorski programi koji se bave upravlјanjem javnim finansijama će biti uklјučeni u dijalog.